Masterbiznes

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu:

KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKACH (VAT, CIT, PIT) OD 01.01.2019r. ORAZ PODSUMOWANIE ZMIAN W ROKU 2018.  INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH W ZAKRESIE NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNYCH ZAGADNIEŃ PODATKOWYCH ORAZ ANALIZA NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA.BILANS 2018. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI.

 

 (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- Link

Powrót do strony głównej

 

 

 

 

  

TERMIN: 27 - 30.11.2018r.

 

Cena promocyjna - 1.275,00 netto (1.568,25 zł brutto)

Oświadczenie dla podmiotów publicznych - podatek VAT

 

Lokalizacja: ORW „Panorama”, ul. Wysoka 15, 33-380 Krynica Zdrój

>>link do ośrodka>>

 

Ośrodek usytuowany jest w centrum miasta.

znajdź na  mapie - link

 

harmonogram  pdf

 

Prowadzący:

 

Renata Zielińska - biegły rewident od 2001r. (nr 9721), wspólnik firmy audytorskiej od roku 2007. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.  Wpisana jest  na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Autorka wielu publikacji z dziedziny rachunkowości. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw oraz działalnością  szkoleniową.

 

Piotr Kostrzewski - prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne; realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych.

 

      Szkolenie skierowane jest do pracowników działów księgowości oraz do kadry kierowniczej pionu finansowo - księgowego. Zaleca się, aby osoby korzystające z tego szkolenia miały kilkuletni staż pracy w księgowości bądź ukończyły szkołę wyższą lub licencjat o kierunku rachunkowo-księgowym.
    Szkolenie to będzie koncentrować się na zmianach przepisów prawnych w zakresie podatkowym i rachunkowym. Na zajęciach zostaną omówione praktyczne problemy w stosowaniu przepisów prawnych, które będą poparte wieloma przykładami (case study). Szkolenie będzie uwypuklało te zagadnienia, które ze względu na swój zawiły charakter mogą być problematyczne dla służb księgowych.
    Po odbytym szkoleniu uczestnicy będą w stanie w prawidłowy sposób zastosować w swojej pracy nowe przepisy prawa podatkowego i bilansowego, a także poszerzą swoją wiedzę w zakresie tych przepisów prawa, które mogą nastręczać najwięcej problemów.


Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, obszerne materiały szkoleniowe, Ustawa o Rachunkowości wraz z załącznikami + Płyta CD, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezę integracyjną, przerwy kawowe i certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt.

 

W dniu 28.11.2018r. o godz. 18.30 zapraszamy uczestników szkolenia na kolację regionalną i zabawę z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.

  

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej. Wypełnioną kartę zgłoszeniową można przesłać do nas faxem lub  e-mailem. Na szkolenie można się także zapisać wypełniając wyżej umieszczony formularz zgłoszeniowy.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 BILANS 2018. SPORZĄDZENIE

SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. ZMIANY W RACHUNKOWOŚCI.

( środa - 28.11.2018r.)

 

I. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.

 

1. Zmiany w sprawozdawczości finansowej i nowe wzory sprawozdań finansowych.

2. Wprowadzenie nowego sprawozdania (płatność na rzecz administracji publicznej).

3. Nowa kategoria jednostek  – tzw. „jednostki małe”. Uproszczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wzór nowych sprawozdań finansowych.

4. Zmiany odnoszące się do wartości firmy, kosztów prac rozwojowych i amortyzacji.

5. Zmiana dotychczasowych definicji strat i zysków, jednostki dominującej i zaangażowania w kapitale.

6. Uregulowanie sposobu ujęcia skutków  zmian polityki rachunkowości i wprowadzenie zasady istotności.

7. Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych po zmianach w ustawie o rachunkowości.

8. Zwiększenie odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej. Dodatkowe  sankcje.

9. Zmiany w polityce rachunkowości w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości.

 

 II. ZAMKNIĘCIE ROKU OBROTOWEGO 2018.

 

1. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.

2. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.

3. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.

4. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.

5. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.

6. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.

7. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

8. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

 

 III. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o     rachunkowości, w tym: różnice  kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów,     kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż     wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.

2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.

3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i     strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.

4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) -   typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.

5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o     rachunkowości.

6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o     rachunkowości.

7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.

8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.

9. Przykładowe wypełnienie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych – przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego.

 

 

KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKACH (VAT, CIT, PIT) OD 01.01.2019r. ORAZ PODSUMOWANIE ZMIAN W ROKU 2018.  INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH W ZAKRESIE NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNYCH

ZAGADNIEŃ PODATKOWYCH

( czwartek - 29.11.2018r. i piątek - 30.11.2018r.)

 

I. NOWELIZACJE PODATKU VAT OD 1.01.2019 R.

 

  1. Nowe zasady opodatkowania bonów towarowych, voucherów i kart podarunkowych.

  2. Nowelizacje obowiązujących przepisów:

·     Zmiany w zakresie procedury obejmującej sprzedaż usług cyfrowych.

·     Zmiany w treści faktur wystawianych do paragonów fiskalnych.

·     Zmiany dotyczące sankcji w podatku vat.

·     Zmiany w mechanizmie podzielonej płatności.

·     Zmiany w zakresie stawek vat.

·     Ograniczenie zwolnień podmiotowych.

·     Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.

3. Likwidacja deklaracji VAT.

4. Kasy fiskalne w 2019 r. (kasy on-line).

5. Mechanizm split payment w 2019 r. (praktyka MPP).

·     Obowiązujący stan prawny.

·     Zasady funkcjonowania rachunku vat.

·     Ustawowy system zachęt stosowania mpp.

·     Nowy zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni.

·     Wcześniejsza zapłata podatku.

·     Środki zgromadzone na rachunku vat a ich dysponowanie.

·     Zapłata części kwoty z faktury vat.

·     Sposób zapłaty należnego podatku vat.

·     Mpp w jednostkach samorządu terytorialnego.

·     Mpp w jednostkach budżetowych.

 6. Planowane zmiany pozostałe:

·     Modyfikacja pierwszego zasiedlenia na gruncie VAT.

·     Doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi.

·     Doprecyzowanie przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT.

·     Wykluczenie stosowania kaucji gwarancyjnej dla nowych podmiotów.

·     Wyłączenie niektórych grup podatników ze zwolnienia podmiotowego.

·     Zmiany w zakresie sankcji podatkowych.

·     Zasady wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej.

·     Zmiany w zakresie faktur RR.

·     Składanie w formie elektronicznej pozostałych dokumentów.

·     Zmiany w treści art. 87 VAT (zwrot różnicy podatku).

·     Istotne zmiany w pakiecie paliwowym.

·     Zmiana w poz. 10 i 11 załącznika nr 13 do ustawy.

·     Istotne zmiany w ustawie Ordynacja podatkowa.

·     Zmiany w zakresie JPK.

·     zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT w transakcjach unijnych 

     7. Walka z oszustwami podatkowymi – praktyka organów podatkowych.

·     Należyta staranność gospodarcza oraz działania w dobrej wierze.

·     Analiza metodyki w zakresie oceny dochowania należytej staranności stosowanej przez organy podatkowe.

·     Sposoby obrony stanów faktycznych.

·     Najnowsze orzecznictwo sądowe.

 

II. PODSUMOWANIE NOWELIZACJI VAT W 2018 R.

 

1. Rozwiązania wątpliwości w zakresie mechanizmu split payment w podatku VAT.

         ·     Istota mechanizmu.

·     Zasady regulowania należności.

·     Dane dedykowanego komunikatu przelewu.

·     Ustawowy system wsparcia.

·     Nowy zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni.

·     Wcześniejsza zapłata podatku.

·     Środki zgromadzone na rachunku vat a ich dysponowanie.

·     Istotne zmiany w obszarze prawa bankowego.

·     Brak konieczności informacji us – objaśnienia mf.

·     Brak możliwości przekazywania środków pomiędzy rachunkami vat.

·     Brak zastosowania mechanizmu – regres ubezpieczeniowy.

·     Zapłata części kwoty z faktury vat.

·     Sposób zapłaty należnego podatku vat.

·     Split payment w jednostkach samorządu terytorialnego.

·     Split payment w jednostkach budżetowych.

2. Zmiana ustawy o STIR od 22.08.2018 r.

·     Regulacja prawna - analiza sektorowa.

·     Skutki ustawy.

·     Brak możliwości zaskarżenia blokady rachunku bankowego na okres do 72 godzin.

·     Wykaz podmiotów zarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do systemu vat. 

 

III. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO TS UE ORAZ NSA W SPRAWIE PODATKU VAT.

 

·     Wyrok TS UE z 15.11.2017 r. W sprawach połączonych C-374/16 i C-375/16 (Rochus Geissel, Igor Butin).

·     Odliczenie podatku VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany.

·     Obowiązek podatkowy w usługach budowlanych oraz budowlano – montażowych – pytanie prejudycjalne NSA z 28.11.2017 r., I FSK 65/16.

·     Prymat wykładni celowościowej prawa unijnego

·     Korekta pustych faktur pod warunkiem zabezpieczenia dochodów podatkowych.

·     Puste faktury – brak prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT.

 

IV. PLANOWANE NOWELIZACJE PODATKU CIT ORAZ PIT OD 1.01.2019 R.

 

1. Zmiany w zakresie kosztów zakupu usług niematerialnych.

2. Podwyższenie limitu statusu małego podatnika.

3. Koszty pracy małżonka w kosztach uzyskania przychodów.

4. Jednorazowe rozliczanie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

5. Zmiany zasad wyboru ustalania różnic kursowych.

6. Zwolnienie z opodatkowania odszkodowań od ubezpieczyciela.

7. Zmiany zasad wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

8. Obniżona stawka podatku CIT do wysokości 9%.

9. Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego.

10. Złagodzenie warunków korzystania z ulgi mieszkaniowej.

11. Zmiany w zakresie samochodów osobowych w działalności gospodarczej.

·     nowy limit wartości z pełnym odliczeniem odpisów amortyzacyjnych,

·     wprowadzenie zasad rozliczania samochodów używanych w działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych,

·     ujednolicenie zasad rozliczania samochodów osobowych

12. Poszerzenie zwolnienia dla sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

13. Posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji.

14. Zniesienie rygorów administracyjnych.

 

V. PLANOWANE ZMIANY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH ORAZ   ISTOTNE KWESTIE PRAKTYCZNE.

 

1.     Podniesienie progów dokumentacyjnych.

2.     Nowe terminy ustawowe.

3.     Ułatwienia w zakresie dokumentacji grupowej.

4.     Ujednolicenie wymogów ze standardami oecd.

5.     Pożyczki oraz usług o niskiej wartości dodanej – rozwiązania uproszczone.

6.     Uregulowanie zasad ceny rynkowej.

7.     Warunki korekt cen transferowych.

8.     Wprowadzenie raportów elektronicznych.

9.     Praktyczne rozumienie pojęcia „transakcji”.

10.  Interpretacja ogólna mf.

11.  Analiza danych porównawczych.

12.  Opis zgodności warunków transakcji.

 

VI. PODSUMOWANIE NOWELIZACJI PODATKU CIT ORAZ PIT W 2018 R.

 

      1. Nowelizacja ustawy o podatku CIT w 2018 r. – zagadnienia wybrane

·     Podwyższenie limitu środków trwałych zaliczanych jednorazowo do kosztów podatkowych.

·     Zniesienie obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy poniżej 1 tys. zł.

·     Koszty podatkowe w przypadku zbycia lub umorzenia wierzytelności.

·     Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych.

·     Zmiana przepisów dotyczących cen transferowych.

·     Implementacja dyrektywy rady ue (atad).

·     Wyodrębnienie w cit źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

·     Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych.

·     Ograniczenie kosztów podatkowych przy nabyciu usług niematerialnych.

      2. Najnowsze orzecznictwo sądowe w zakresie podatku CIT oraz PIT.

3.     Przesłanki uznania wydatków za koszty podatkowe.

4.     Racjonalność działań podatników i efektywność ekonomiczna a koszty.

5.     Odpowiednie dokumentowanie wydatków.

6.     Wydatki na odszkodowanie.

7.     Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów.

8.     Zastosowanie zasady in dubio pro tributario do stanu faktycznego.

9.     3. Pytania uczestników, rozwiązania kontrolowanych stanów faktycznych.

 

VII. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PODATKU CIT ORAZ PIT.

 

1.     Przesłanki uznania wydatków za koszty podatkowe.

2.     Racjonalność działań podatników i efektywność ekonomiczna a koszty.

3.     Odpowiednie dokumentowanie wydatków.

4.     Wydatki na odszkodowanie.

5.     Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów.

6.     Data poniesienia kosztu podatkowego (najnowsze wyroki nsa).

7.     Zastosowanie zasady in dubio pro tributario do stanu faktycznego.

 

VIII. Pytania uczestników, rozwiązania kontrolowanych stanów faktycznych.

 

Programy wykładów stanowią wyłączną własność autorow i chronione są prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 666). Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Pliki cookies i polityka prywatności
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij