Masterbiznes

Szkolimy od 14 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

Link do naszej nowej strony - Polski Ład - szkolenie wyjazdowe


"POLSKI ŁAD 2.0" -  LICZNE ZMIANY UCHWALONE PRZEZ SEJM

W DNIU 12 MAJA 2022 R.

 

Posiadamy certyfikat TGLS i tym samym możemy organizować szkolenia z możliwością dofinansowania - więcej informacji 

Nasze szkolenia są w Bazie Usług Rozwojowych (PARP) - link do szkolenia w BUR

  

Najbliższe szkolenie wyjazdowe - Kołobrzeg  28.06 - 01.07.2022 r.:

 

OBSZERNA NOWELIZACJA USTAWY „POLSKI ŁAD” OD 1.07.2022 R. ISTOTNE ZMIANY DLA PŁATNIKÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW I PODATNIKÓW. KOREKTY ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH W OBSZARZE PIT.ISTOTNE NOWELIZACJE PODATKÓW VAT ORAZ CIT W 2022 R. NOWELIZACJE PROCEDUR PODATKOWYCH W 2022 R.ROZWIĄZANIA ZAGADNIEŃ KONTROWERSYJNYCH. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE.

 


 

 

 

TARCZA COVID - 19 PODATKI VAT CIT PIT

Szanowni Państwo,

w dniu 31 marca 2020 r. Prezydent podpisał trzy ustawy, wprowadzające tzw. tarczę antykryzysową, których celem jest walka z epidemią koronawirusa, pomoc dla przedsiębiorców, pracowników oraz ratowanie gospodarki. Wśród podpisanych ustaw znalazła się m.in. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, nowelizująca na gruncie podatkowym przede wszystkim przepisy ustaw o podatkach CIT, PIT, VAT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przedsiębiorcy oczekiwali daleko idących zmian oraz rzeczywistej pomocy. Ocena wprowadzonych rozwiązań prawnych budzi jednak istotne wątpliwości.

Niezależnie od oceny dotychczas wprowadzonych form wsparcia dla podatników oraz pewnych błędów merytorycznych w treści ww. aktu prawnego, analiza zapisów wymienionej ustawy pozwala wyodrębnić możliwość zastosowania następujących rozwiązań prawnych:

1. Przepisy ustaw o podatkach dochodowych.


-    odroczenia rozliczenia oraz wpłaty podatku za 2019 r.

Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenia należnego podatku po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. (co jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego (czynnego żalu).

podstawa prawna: art. 15 zzj ucovid

-    wstecznego odliczenia straty podatkowej za rok 2019 r.

W przypadku poniesienia straty podatkowej za rok 2020 r., podatnicy uzyskali możliwość jednorazowego obniżenia o wysokość tej straty (do wysokości 5 mln zł), dochodu uzyskanego w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej (oprócz wystąpienia straty, warunkiem skorzystania z omawianego rozwiązania jest uzyskanie w roku bieżącym łącznie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w roku 2019 r. z tej działalności).

podstawa prawna: art. 38f CIT, art. 52k PIT

-    odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn na zwalczanie covid-19

Dokonane przez podatników darowizny na cele przeciwdziałania covid-19, na wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby na rzecz podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno – Przeciwepidemicznych, podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania za 2020 r., także przy obliczaniu zaliczek na podatek.

podstawa prawna: art. 38g CIT, art. 15n PIT, art. 57b uryczałt

-    odroczenia wpłat zaliczek na PIT

Płatnik, który poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne w wyniku covid-19, może uiścić zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia pieniężnego (za marzec i kwiecień 2020 r.), w terminie późniejszym, tj. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Przepis ten stosuje się odpowiednio do świadczeń z tytułu umów o dzieło oraz umów zlecenia w ramach działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, dla których płatnik stosuje 50% koszty uzyskania przychodów.

podstawa prawna: art. 52o PIT

-    odroczenia stosowania ulgi na złe długi dla dłużników

Podatnicy, którzy nie uregulowali swojego zobowiązania pieniężnego przez 90 dni po upływie terminu zapłaty, w wyniku wprowadzonej nowelizacji, nie są zobowiązani do zwiększania dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty tego świadczenia pieniężnego.

Ustawodawca uwarunkował możliwość stosowania ww. rozwiązania poniesieniem w danym okresie rozliczeniowym negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19 oraz uzyskaniem przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychodów niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów.

podstawa prawna: art. 38i CIT, art. 52q PIT, art. 57c uryczałt

-    rezygnacji z zaliczek w formie uproszczonej

Podatnicy podatku dochodowego (mali podatnicy) mogą wybrać uproszczoną formę wpłacania zaliczek, najczęściej w wysokości 1/12 kwoty podatku wykazanego w poprzednio złożonym zeznaniu rocznym (art. 44 ust. 6b PIT oraz art. 25 ust. 6 CIT), których wysokość w trakcie roku podatkowego stała.

Ww. podatnicy mogą zrezygnować w trakcie roku podatkowego z uproszczonej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., pod warunkiem poniesienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19, ale rezygnacja możliwa jest tylko przed opłaceniem zaliczki za marzec 2020 r.

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy będą obowiązani poinformować w zeznaniach składanych za rok 2020.

podstawa prawna: art. 38j CIT, art. 52r PIT

-    dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych nabytych w związku z Covid-19

W przypadku nabycia środków trwałych w postaci maszyn i urządzeń do produkcji maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających, medycznej odzieży ochronnej, ochraniaczy na obuwie, rękawiczek, okularów, gogli, środków do dezynfekcji i higieny rąk oraz innych podobnych asortymentów, podatnicy mają możliwość dokonania jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tych środków trwałych (nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem covid-19), wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 r. (jednorazowa amortyzacja nie jest liczona do limitu amortyzacji jednorazowej, tj. równowartości 50.000 euro (art. 22k PIT).

podstawa prawna: art. 38k ust. 2 CIT, art. 52s ust. 2 PIT

-    wydłużenia terminów płatności podatku od przychodów ze środka trwałego (budynku)

Ustawodawca przesunął termin zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem (tzw. minimalny podatek dochodowy, który jest płatny jest miesiąc (w terminie do 20. dnia następnego miesiąca) niezależnie od wysokości faktycznie uzyskiwanych przez podatników przychodów) za okresy marzec-maj 2020 r. oraz przedłużył go do dnia 20 lipca 2020 r.

Warunkiem jego przedłużenia jest poniesienie w danym miesiącu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu covid-19 oraz jednoczesne uzyskanie w danym miesiącu przychodów z działalności gospodarczej niższych o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego (w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów).

podstawa prawna: art. 38h CIT, art. 52p PIT

-    odliczenia kosztów kwalifikowanych w związku z Covid-19 na etapie zaliczek na podatek

Ustawodawca wprowadził, już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, możliwość odliczanie od dochodu kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. kosztów kwalifikowanych (w ramach ulgi B+R), których celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania covid-19 (odliczenie może nastąpić przy obliczaniu zaliczki, a nie dopiero w zeznaniu rocznym).

podstawa prawna: art. 38l CIT, art. 52t PIT

-    korzystania z preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) na etapie zaliczek na podatek

Podatnicy, którzy w 2020 r. osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania covid-19, mogą stosować w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku w wysokości 5%.

Zasady te stosuje się również w przypadku, gdy podatnik nie posiada kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ani ekspektatywy uzyskania kwalifikowanego prawa, pod warunkiem zgłoszenia lub złożenia wniosku o uzyskanie takiego prawa ochronnego do właściwego organu, w terminie 6 miesięcy, licząc od końca miesiąca, za który przy obliczaniu zaliczki na podatek zastosował 5% stawkę podatku

podstawa prawna: art. 38m CIT, art. 52u PIT

-    wykorzystania zwiększonych limitów w katalogu zwolnień przedmiotowych w 2020 r. oraz w 2021 r.

Ustawodawca dokonał zwiększenia limitów zwolnień przedmiotowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 9a, pkt 26 lit. b, pkt 67 oraz pkt 78 lit. b PIT, które obejmują zwolnienia:
-    tzw. innych zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.000 zł (w 2020 r., w pozostałych latach pozostaje kwota: 1000 zł),
-    zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z tzw. innych źródeł (innych niż: funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10.000 zł (w 2020 r., w pozostałych latach pozostaje kwota: 6000 zł),
-    wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (w 2020 r. i 2021 r., w pozostałych latach pozostaje kwota: 1000 zł), oraz
-    dopłat do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 z tzw. innych źródeł (innych niż: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra) – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (w 2020 r. i 2021 r., w pozostałych latach pozostaje kwota: 2.000 zł).

-    przedłużenia terminu do złożenia TP – informacji o cenach transferowych

Ustawodawca przedłużył również termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 PIT, który nałożony został na podmioty powiązane (obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych – w zakresie transakcji kontrolowanych objętych tym obowiązkiem lub realizujące transakcje kontrolowane), do dnia 30 września 2020 r.

podstawa prawna: art. 31z ucovid

-    przedłużenia terminu na dokonanie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników

W przypadku dokonania przez podatnika płatności na rachunek spoza białej listy, podatnik może dokonać zawiadomienia kierowanego do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie 14 dni (przedłużony termin dokonywania zawiadomienia obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii w związku z covid-19).

podstawa prawna: art. 15zzn ucovid

2. Przepisy ustawy o podatku VAT.


Na gruncie ustawy o podatku VAT ustawodawca, wśród nielicznych uproszczeń, wprowadził następujące rozwiązania prawne:

-    odroczył w czasie stosowanie nowego zakresu obniżonych stawek VAT

Od dnia 1.04.2020 r. miały wejść w życie nowe załączniki nr 3 i nr 10 do ustawy o podatku VAT (określające towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według stawek 5% i 8%) oraz stawka 8% dla czynności dokonywanych w ramach działalności gastronomicznej.

Jednocześnie, od ww. daty, w miejsce dotychczas stosowanych w ustawie VAT symboli PKWiU z 2008 r. miały obowiązywać symbole nomenklatury scalonej CN (w przypadku towarów) oraz symbole PKWiU z 2015 r. (w przypadku usług).

Wymienione przepisy wchodzą jednak w życie w dniu 1 lipca 2020 r.

podstawa prawna: art. 58 ucovid

-    odroczył wejście w życie przepisów wprowadzających Wiążącą Informację Stawkową

Ze względu na fakt, iż przepisy dotyczące ochrony podatników wynikające z Wiążącej Informacji Stawkowej (tj. nowego instrumentu mającego zapewniać podatnikom prawidłowość stosowania stawek podatku VAT) oparte są na nowej matrycy stawek VAT, której wejście w życie odsunięto o trzy miesiące, regulacja prawna WIS zacznie obowiązywać również od dnia do 1.07.2020 r.

podstawa prawna: art. 59 ucovid

-    opóźnił wejście w życie przepisów zobowiązujących dużych przedsiębiorców do stosowania nowego pliku JAK_VAT

Duże podmioty gospodarcze na mocy wcześniejszych nowelizacji ustawy o podatku VAT były zobowiązanie rozpocząć stosowanie nowego pliku JPK_VAT od dnia 1.04.2020 r. (pozostałe podmioty gospodarcze miały natomiast wypełnić ww. obowiązek od dnia 1.07.2020 r.).

W wyniku nowelizacji, termin wejścia w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT (tj. nowej struktury JPK_V7M i JPK_V7K) z został przesunięty na dzień 1 lipca 2020 r., a ponieważ uchylono przepisy różnicujące daty wprowadzenia w życie ww. obowiązku dla poszczególnych kategorii podatników, ustawodawca ujednolicił datę rozpoczęcia stosowania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników tego podatku.

podstawa prawna: art. 63 ucovid

-    umożliwił wydawanie paragonów w formie elektronicznej

Ustawodawca znowelizował również treść art. 111 ust. 3a pkt 1 lit. b VAT, w którym przewidział możliwość wystawienia i przekazania przez przedsiębiorcę osobie fizycznej (konsumentowi, nieprowadzącemu działalności gospodarczej), za jego zgodą, paragonu fiskalnego lub faktury ze sprzedaży w postaci elektronicznej, co jest możliwe w przypadku sprzedaży ewidencjonowanej przy zastosowaniu tzw. kas online.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych już 12.03.2020 r. wystąpiła z apelem do organów państwowych o podjęcie właściwych działań legislacyjnych ograniczających negatywne skutki niedopełnienia przez podatników ich obowiązków podatkowych, związanych z wystąpieniem kryzysu związanego z epidemią covid-19 (tj. okoliczności, na które nie mają oni wpływu).

Specjalny zespół legislacyjny wypracował liczne postulaty w zakresie prawa podatkowego, które w części zostały uwzględnione w ustawie o tarczy antykryzysowej.

W dniu 7.04.2020 r. opracowany został nowy projekt ustawy, mający m.in. rozszerzać wsparcie pomocowe dla przedsiębiorców, który skierowano do prac w sejmowej komisji finansów publicznych (projekt zawiera 250 stron oraz wprowadza zmiany w treści prawie 60 ustaw).

W nocy 8/9.04.2020 r. sejm przegłosował nową ustawę o nowej tarczy antykryzysowej (tzw. 2.0).

Piotr Kostrzewski
Doradca podatkowy  

Przydatne informacje:

 

JPK_VAT z deklaracją


Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać

Co to jest JPK_VAT z deklaracją

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

 • od 1 kwietnia 2020 r. - obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,
 • od 1 lipca 2020 r. - obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).
Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.
Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Zastosowanie JPK_VAT

JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Co będzie zawierać JPK_VAT

JPK_VAT będzie zawierać:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Rozliczenia kwartalne

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Dzięki JPK_VAT

 • przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna,

 • przedsiębiorca nie będzie składać odrębnie dublujących się informacji,

 • zmniejszą się obciążenia sprawozdawcze dla podatników VAT, co uprości rozliczenia z urzędem skarbowym,

 • zmniejszy się liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),

 • zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,

 • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

 

źródło: https://www.podatki.gov.pl/ 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij