Masterbiznes

Szkolimy od 13 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes

 
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej:
 

 

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH ZA ROK 2013 W ASPEKCIE BILANSOWYM I PODATKOWYM (VAT, CIT).
SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.
KOMPLEKSOWE OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT I CIT W ROKU 2013 i 2014 (także zmiany od 01.10.2013). 

INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH.

                                 (Doradcy podatkowi uczestnicząc w tym szkoleniu mogą uzyskać 14 pkt.)

Powrót do strony głównej

 

Całość dokumentacji związanej ze szkoleniem wypełnia nasza firma. Państwo jesteście jedynie zobowiązani do przesłania karty zgłoszeniowej. Nie ma obostrzeń odnośnie wielkości firmy oraz formy organizacyjno-prawnej. Nie wymagamy też od Państwa żadnych dodatkowych dokumentów ani sprawozdań finansowych.

 

TERMIN: 08 - 11 październik 2013r.

 

Całkowity koszt szkolenia dla Państwa po dofinansowaniu wynosi - 995,00 zł netto (1.223,85 zł brutto)

 

Lokalizacja: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Rzemieślnik”, ul. Makuszyńskiego 12,

34-500 Zakopane (Centrum miasta  -10 min. piechotą od  "Krupówek")
Adres internetowy: www.rzemieslnik.zakopane.pl/index.php

 

harmonogram szkolenia pdf

 


Cena szkolenia obejmuje: zajęcia warsztatowe, materiały szkoleniowe (w tym Ustawa o Rachunkowości wraz z załącznikami), zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TV SAT oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja), imprezy integracyjne, przerwy kawowe i  certyfikat ukończenia szkolenia. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 170,73 zł netto / 210 zł brutto za cały pobyt (ilość miejsc ograniczona).

Po zajęciach zapraszamy Państwa na imprezy integracyjne (wliczone w cenę szkolenia):


II  Dzień (09.10.2013r. - środa) - kolacja regionalna i zabawa z "Bajarzem" przy grzańcu i rytmach kapeli góralskiej.              
III  Dzień (10.10.2013r. - czwartek) - degustacja serów góralskich przy lampce wina.

 

Prowadzący:

Robert Szumski - Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego  międzynarodowej spółki branży budowniczej. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o pobranie karty zgłoszeniowej i harmonogramu szkolenia z naszej strony internetowej (www.masterbiznes.pl ). Kartę zgłoszeniową i harmonogram szkolenia możemy wysłać także faxem lub e-mailem po uprzedniej prośbie telefonicznej.

 

Ilość miejsc ograniczona - decyduje data zgłoszenia

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

I. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE BILANSOWYM.

 

1. Zmiany w Ustawie o rachunkowości w roku 2013. Likwidacja Monitora Polski B.
2. Przygotowanie się do zamknięcia roku - określenie harmonogramu niezbędnych czynności.
3. Ustalenie, czy sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu. Wybór audytora.
4. Inwentaryzacja. Sposoby i terminy inwentaryzacji. Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie w księgach.
5. Weryfikacja przyszłych pozycji bilansowych. Przygotowanie kont księgowych do zamknięcia roku.
6. Powiązanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat z księgami rachunkowymi.
7. Uzgodnienia oraz przygotowanie ksiąg pomocniczych i ewidencji pozaksięgowych do sporządzenia sprawozdań finansowych.
8. Podmioty powiązane – charakterystyka, definicje, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
9. Rozrachunki krajowe i zagraniczne w świetle prawa podatkowego i bilansowego. Różnice kursowe z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego oraz eksportu i importu.

 

II. SPORZĄDZENIE SPROWOZDAŃ FINANSOWYCH.

 

1. Sporządzenie bilansu - wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów w świetle zmian ustawy o rachunkowości, w tym: różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, kontrakty długoterminowe, leasing, komis, instrumenty finansowe, przewłaszczenie, sprzedaż wierzytelności – najczęściej popełniane błędy. Tworzenie rezerw w bilansie.
2. Metody fakultatywne wyceny pozycji bilansowych i jej wpływ na prezentację sytuacji finansowej firmy.
3. Sporządzenie rachunku wyników. Przychody i koszty oraz sposób ich prezentacji – rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu wariantu kalkulacyjnego oraz porównawczego - najczęstsze błędy.
4. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, inwestycyjna, finansowa) - typowe problemy związane z prawidłowym wypełnieniem tego sprawozdania.
5. Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale własnym z uwzględnieniem zmian w ustawie o rachunkowości.
6. Sporządzenie dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych znowelizowaną ustawą o rachunkowości.
7. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta.
8. Zasady i tryb sporządzania, badania, zatwierdzania oraz publikowania sprawozdań finansowych.

 

III. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. OMÓWIENIE   ZMIAN W PODATKU CIT W ROKU 2013.

 

1. Ulga na złe długi według CIT – obowiązek korekty kosztów w przypadku braku uregulowania faktury (art. 15b pdp).
2. Zmiany w rozliczaniu umów leasingu.
3. Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego - forma i termin złożenia.
4. Przychody wyłączone z opodatkowania i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.
5. Moment powstania przychodu, w tym na przełomie lat podatkowych. Usługi ciągłe i powtarzalne.
6. Problemy z rozpoznaniem przychodu (metoda kasowa czy memoriałowa): obrót wierzytelnościami, odszkodowania, kary umowne, zaliczki, upusty od sprzedaży, obciążenie za opakowania zwrotne.
7. Zasady korekt przychodu – rabaty posprzedażowe, pomyłki, zwroty towarów, zwiększenia cen.
8. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy - zasada rezydencji i zasada źródła oraz jej znaczenie dla rozliczenia rocznego.
9. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.
10. Wzór rocznego zeznania podatkowego wraz z załącznikami. Objaśnienie pozycji zeznania rocznego oraz załączników. Przykładowe wypełnienie zeznania rocznego.

 

IV. ZAMKNIĘCIE ROKU W ASPEKCIE PODATKU OD TOWARU I USŁUG. OMÓWIENIE ZMIAN W PODATKU VAT W ROKU 2013.

 

1. Nowelizacja ustawy o podatku VAT w roku 2013.

 

1.1. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2013 r.

1.1.1. Mały podatnik – stosowanie metody kasowej.
1.1.2. Regulacja prawna ulgi na złe długi.
1.1.3. Roszczenie o zwrot podatku VAT jako zabezpieczenie kredytu.
1.1.4. Zmiany w zakresie WDT i WNT.
1.1.5. Zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT.

 • Wystawianie faktur przez podatników VAT zwolnionych.
 • Obowiązek wystawiania faktur – zmiany w zakresie fakturowania.
 • Możliwość wystawiania faktur zbiorczych.
 • Konieczność zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur.
 • Konieczność stosowania nowych oznaczeń na fakturach.
 • Możliwość wystawiania faktur uproszczonych.
 • Domniemana akceptacja faktur elektronicznych.

1.1.6. Możliwość przeliczania waluty według kursu Europejskiego Banku Centralnego.

 

1.2. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 kwietnia 2013 r.
1.2.1. Wywóz dla celów WNT.
1.2.2. Modyfikacja definicji exportu i importu towarów.
1.2.3. Modyfikacja zwolnienia dla dostawy terenów budowlanych.
1.2.4. Uściślenie definicji działalności gospodarczej.
1.2.5. Zwolnienie dla usług pocztowych.
1.2.6. Regulacja prawna instytucji przedstawiciela podatkowego.
1.2.7. Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.
1.2.8. Zmiany w zakresie nieodpłatnych świadczeń.

 • Przekazanie prezentów o małej wartości i próbek,
 • Brak wyłączenia z opodatkowania materiałów reklamowych i informacyjnych,
 • Nowa definicja próbki.

1.2.9. Marża przy usługach turystyki.
1.2.10. Zmiana stawek podatkowych na niektóre towary i usługi.

 

1.3. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 października 2013 r.
1.3.1. Towary wraźliwe.
1.3.2. Mechanizm odwroconego Podatku od towarów i uslug w stosunku do częsci towarów wraźliwych.
1.3.3. Solidarna odpowiedzialność podatkowa.
1.3.4. Kaucje gwarancyjne a wyłączenie odpowiedzialności solidarnej nabywcy.
1.3.5. Okres rozliczania podatku VAT od obrotu towarami wrażliwymi.
1.3.6. Darowizny artykułów spożywczych dla organizacji pożytku publicznego.

 

1.4. Zmiany ustawy obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 r.
1.4.1. Moment powstania obowiązku podatkowego.

 • Nowa zasada ogólna.
 • Znowelizowany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
 • Zaliczka, zadatek, przedpłata i rata.
 • Wydanie towaru lub wykonanie usługi.
 • Świadczenia o charakterze okresowym i ciągłym.
 • Transakcje WDT oraz WNT.
 • Eksport i import towarów.
 • Eksport i import usług.

1.4.2. Podstawa opodatkowania.

 • Nowa definicja podstawy opodatkowania, pojęcie zapłaty.
 • Elementy tworzące podstawę opodatkowania.
 • Świadczenia nieodpłatne.
 • Świadczenia o charakterze kompleksowym.
 • Transakcje międzynarodowe.
 • Obniżenie podstawy opodatkowania.

1.4.3. Prawo do odliczeni podatku naliczonego.

 • Zmiany w określaniu podatku naliczonego.
 • Moment powstania prawa do doliczenia podatku naliczonego,
 • Prawo do odliczenia a data otrzymania faktury.
 • Prawo do odliczenia a otrzymanie zaliczki.
 • Nowe regulacje w zakresie ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego.
 • Brak prawa do odliczenia - samochody osobowe oraz paliwo.

1.4.4. Zasady dotyczące wystawiania faktur VAT.

 • definicja faktury i faktury elektronicznej.
 • elementy konieczne faktur.
 • terminy wystawiania faktur.
 • faktury uproszczone i faktury na żądanie,
 • korekty faktur.
 • zniesienie faktur wewnętrznych oraz not korygujących.
 • nowe regulacje dotyczące faktur elektronicznych.

1.4.5. Zmiany pozostałe.

 • Nowe zasady zwolnień dla terenów używanych.
 • Rezygnacja z uzależnienia WDT od rejestracji podatnika.
 • Doprecyzowanie kategorii podatników w art. 17 VAT.
 • Zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.

 

2. Miesięczny charakter podatku od towarów i usług a obowiązki związane z końcem roku.
3. Czynności opodatkowane i moment ich uwzględnienia w rozliczeniach z fiskusem – wpływ zakończenia roku na wyznaczanie obowiązku podatkowego w VAT.
3. VAT naliczony i należny w kosztach podatkowych.
4. Rozliczanie podatku naliczonego. Odliczanie częściowe VAT naliczonego.
5. Przykładowe wypełnienie deklaracji VAT związanej z korektą roczną.

 

V. INTERPRETACJE ORGANÓW PODATKOWYCH ORAZ ORZECZENIA SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANE Z OMAWIANĄ TEMATYKĄ.

 

infor szkolenia

Informacje o szkoleniu w formacie pdf -  pdf

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij