Masterbiznes

Szkolimy od 14 lat - doświadczeni trenerzy - pierwszy wpis

Polska Izba Firm Szkoleniowych
Karta zgłoszeniowapobierz >>
szkolenia dla księgowych Inwestycje Waluty
Masterbiznes
 

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

 

Szkolenie takie kierowane jest do osób tylko z jednej firmy. W tym wypadku bierze się pod uwagę specyfikę firmy i rodzaj działalności dostosowując, tym samym program i sposób prowadzenia szkolenia do oczekiwań danej firmy, lepiej zaspakajając jej potrzeby szkoleniowe. Szkolenie może być także kierowane do mniejszej grupy osób (2-3 pracowników).

 

Na to szkolenie może Państwo otrzymać dofinansowanie - do 80% BUR (PARP) i do 100% - KFS   więcej informacji - link >>>

 

Przykładowe tematy szkoleń (tematy do wyboru) :

 

Uszczelnienie systemu podatku VAT – skutki prawne w 2020r.

 

1. Likwidacja deklaracji VAT oraz wprowadzenie nowego pliku JPK_VAT.

-    likwidacja starych deklaracji
-    nowe struktury JPK
-    nowa ewidencja dla podatku VAT
-    rozporządzenie wykonawcze  w sprawie szczegółowego zakresu danych w ewidencji
-    identyfikacja błędów
-    możliwość poniesienia nowej kary administracyjnej
-    odroczenie do 1.07.2020 r. JPK_VAT dla dużych podatników (tarcza covid-19)

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności.

-    likwidacja procedury odwrotnego obciążenia
-    obowiązkowy mechanizmu podzielonej płatności od 1.11.2019 r.
-    obowiązek posiadania rachunku rozliczeniowego
-    konsekwencje naruszeń przepisów (sankcja 30% oraz konsekwencje na gruncie kks) dla sprzedawców oraz nabywców towarów
-    płatności zbiorcze oraz płatności z rachunku VAT
-    nowa regulacja prawna solidarnej odpowiedzialności
-    system rekompensat
-    konsekwencje dokonania zapłaty z pominięciem mechanizmu MPP

3. Biała lista podatników VAT.

-    biała lista podatników VAT
-    dane zawarte w wykazie podatników VAT
-    obowiązek korzystania z wykazu
-    wyjaśnienia MF
-    zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu podatników VAT
-    konsekwencje zapłaty należności bez pośrednictwa rachunku płatniczego

-    zawiadomienie o zapłacie – termin 14 dni (tarcza covid-19)

4. Transakcje międzynarodowe od 1.01.2020 r.

-    nowe zasady dokumentowania WDT oraz zastosowania stawki 0 %
-    zmiany w zakresie wewnątrzunijnych transakcji łańcuchowych
-    nowe regulacje dla magazynów konsygnacyjnych

5. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa.

-    zasady stosowania PKWIU
-    zastosowanie nomenklatury scalonej (CN)
-    zakres instytucji WIS
-    wniosek o wydanie WIS
-    zakres ochrony

-    odroczenie wejścia w życie instytucji (tarcza covid-19)

6. Kasy fiskalne od 1.01.2020r.

-    faktury VAT wystawiane do paragonów fiskalnych
-    nowe sankcje podatkowe za nieprawidłowe wystawienie faktury do paragonu
-    podatnicy zobowiązani do stosowania kas on-line
-    przepisy wykonawcze – rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych oraz zwolnień z   obowiązku prowadzenia ewidencji

7. Praktyka podatku VAT oraz rozwiązania bieżących zagadnień problemowych w 2020r.

a) należyta staranność gospodarcza oraz dobra wiara podatników podatku VAT.

-    analiza metodyki należytej staranności gospodarczej
-    analiza najnowszego orzecznictwa sądowego

b. najnowsze orzecznictwo sądowe, w tym:

-    wyrok TS UE z 19.10.2017 r. w sprawie C-101/16 (odliczenie podatku przez podmiot niezarejestrowany)
-    wyrok TS UE z 8.05. 2019 r. w sprawie C﷓127/18 (ulga na złe długi)
-    wyrok TS UE z 13.06.2019 r. w sprawie C-420/18 (członek rady nadzorczej fundacji)
-    wyrok NSA z 30.11.2017 r., I FSK 307/16 (wykładnia celowościowa prawa unijnego)
-    wyrok NSA z 5.09.2019 r., I  SK 230/17 (sposób doręczenia faktury elektronicznej)
-    wyrok NSA z 26.01.2018 r., I FSK 465/16 (możliwość korekty faktur VAT)
-    wyrok NSA z 15.05.2018 r., I FSK 1273/16 (niedopuszczalność korekty pustej faktury VAT)

 

Nowelizacje ustaw o podatkach CIT oraz PIT – skutki prawne w 2020r.

 

1. Konsekwencje prawne naruszenia przepisów w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

-    załącznik nr 15 do ustawy o podatku VAT
-    transakcje podlegające korekcie
-    korekta kosztów podatkowych oraz odpisów amortyzacyjnych
-    wyłączenia stosowania mechanizmu

2. Konsekwencje prawne naruszenia przepisów w zakresie płatności z pominięciem białej listy podatników VAT.

-    obowiązek weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów,
-    korekta kosztów podatkowych oraz odpisów amortyzacyjnych
-    zawiadomienie o zapłacie na inny rachunek bankowy

3. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych od 1.01.2020 r.

-    zakres zastosowania
-    uprawnienia wierzyciela oraz obowiązki dłużnika
-    korekta dochodu lub straty
-    transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi

4. Rozwiązania na gruncie CIT oraz PIT – tarcza Covid-19.

a) podatek CIT

-    odroczenie rozliczenia oraz wpłaty podatku za 2019 r.
-    sposób rozliczenia straty za 2019 r.
-    odroczenie stosowania ulgi na złe długi dla dłużników
-    rezygnacja z zaliczek w formie uproszczonej
-    przedłużenie terminu do złożenia TP – informacji o cenach transferowych
-    darowizny na zwalczanie Covid-19 – możliwość odliczeń od podstawy opodatkowania
-    jednorazowe odpisy amortyzacyjne – środki trwałe nabyte w związku z Covid-19
-    koszty kwalifikowane w związku z Covid-19
-    podatek od przychodów ze środka trwałego (budynku)
-    podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

b) podatek PIT

-    możliwość odroczenie rozliczenia za 2019 r. do 31.05.2020 r.
-    sposób rozliczenia straty za 2020 r.
-    rezygnacja z zaliczek w formie uproszczonej
-    odroczenie wpłat zaliczek przez płatników
-    darowizny na zwalczanie Covid-19 – możliwość odliczeń od podstawy opodatkowania
-    przedłużenie terminu do złożenia TP – informacji o cenach transferowych
-    odroczenie stosowania ulgi na złe długi dla dłużników
-    jednorazowe odpisy amortyzacyjne – środki trwałe nabyte w związku z Covid-19
-    koszty kwalifikowane w związku z Covid-19
-    podatek od przychodów ze środka trwałego (budynku)
-    podatek od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
-    zwiększenie limitów oraz katalogu zwolnień przedmiotowych

5. Rozwiązania bieżących problemów podatkowych – najnowsze orzecznictwo sądowe.

a) obszar przychodów podatkowych
b) obszar kosztów uzyskania przychodów

 

 

Szkolenia zamknięte prowadzone są metodami warsztatowymi, polegającymi na wykorzystaniu w zależności od programu szkolenia, takich technik pracy jak: dyskusja moderowana, "burza mózgów", ćwiczenia grupowe, analizy przypadków, zadania indywidualne, gry symulacyjne. Podczas szkolenia grupa stymulowana jest do aktywnego uczestnictwa tak, aby zajęcia nie przypominały nudnego wykładu, na którym trudno się skoncentrować.

 

W swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń z różnych tematów. Współpracujemy z kilkudziesięcioma trenerami różnych specjalności. Poniżej prezentujemy listę przykładowych tematów szkoleń, które już realizowaliśmy, a także notki trenerskie wybranych szkoleniowców. Programy szkoleń możemy oczywiście modyfikować, a także tworzyć całkiem nowe w zależności od potrzeb szkoleniowych danej firmy. Poniżej prezentujemy także kilka przykładowych kalkulacji kosztów szkoleń zamkniętych.
 

Wybrane referencje:

 

 

 

 

 

 PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEN:

 

1. Rachunkowość, Podatki i Controlling:

 
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych za rok 2013 w aspekcie bilansowym i podatkowym. Sporządzenie sprawozdań finansowych.
 • Kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT i CIT w roku 2013 i 2014 (także zmiany od 01.10.2013r.). Interpretacje organów podatkowych.
 • Świadczenia na rzecz pracowników – skutki w VAT , PDOP i PDOF (pakiety medyczne, dojazdy do pracy, stołówki, finansowanie edukacji, imprezy integracyjne, karnety sportowe, świadczenia z ZFŚS, samochody dla pracowników itd.).
 • Działania promocyjne i reklamowe – skutki w VAT, PDOP i PDOF (programy lojalnościowe, sprzedaż premiowa, konkursy promocyjne, sponsoring, loterie, bonusy, rabaty, szkolenia produktowe, przekazywanie prezentów)
 • Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie.
 • Controlling finansowy w przedsiębiorstwie.
 • Controlling i budżetowanie w firmie.
 • Finanse dla niefinansistów.
 • Sprawozdania finansowe. Zasady sporządzania oraz czytanie ich zawartości.
 • Długoterminowe kontrakty budowlane w aspekcie księgowym i podatkowym.
 • Leasing ujęcie bilansowe i podatkowe.
 • Inwentaryzacja oraz wycena aktywów i pasywów dla potrzeb bilansowych oraz podatkowych.
 • Transakcje międzynarodowe oraz rozliczanie różnic kursowych.
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w ujęciu bilansowym i podatkowym.
 • Podatek VAT w branży: budowlanej, transportowej oraz turystycznej (szkolenia specjalistyczne).
 • Pozorność czynności prawnych i obejście prawa podatkowego - konsekwencje podatkowe.
 • Kontrola w Twojej firmie - prawa i obowiązki.
 • Opodatkowanie umów nienazwanych - factoring, sponsoring, franchising, consulting.

 

2. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

 
 • Rozwiązywanie konfliktów i sporów. Skuteczne zarządzanie zespołem - Trening umiejętności kierowniczych.
 • Negocjacje dla menadżerów i szefów działów handlowych. Techniki manipulacji - warsztaty praktyczne.
 • Rozmowy windykacyjne z klientami. Psychologiczne mechanizmy oszustwa w relacjach rynkowych.
 • Profesjonalny system motywacji i automotywacji z wykorzystaniem elementów neurolingwistycznego programowania. Wypalenie zawodowe.
 • Profesjonalny sprzedawca - najważniejsze elementy w obsłudze klienta. Komunikacja z tzw. "trudnym klientem."
 • Mistrz asertywności, czyli budowanie swojego terytorium.
 • Profesjonalna sekretarka/ asystentka. Asertywność. Umiejętność radzenia sobie w "trudnych" sytuacjach.
 • Aspekty międzykulturowe prowadzenia biznesu.
 • Telefoniczna obsługa klienta. Analiza typu osobowościowego klienta a sposób prowadzenia rozmowy.
 • Sprzedaż przez telefon. Rozpoznanie potrzeb klienta kluczem sukcesu. Aspekty prawne sprzedaży przez telefon.
 • Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w pracy.

 

3. Szkolenia informatyczne.

 
 • Tworzenie kursów e-learningowych na potrzeby przedsiębiorstwa.
 • Kurs Obsługi Pakietu Biurowego Microsoft Office 2003/2007/2010.
 • Kurs administracji komputerem pod kontrolą Windows 7.
 • Kurs Administracji Siecią Pod Kontrolą Windows Server 2003.
 • Kurs Administracji Siecią Pod Kontrolą Mac OS X Server.


4. Windykacja należności.

 
 • Prawne aspekty windykacji. Wybór optymalnej metody windykacji.
 • Windykacja polubowna, sądowa oraz poszukiwanie majątku dłużnika.
 • Windykacja trudna oraz windykacja komornicza.
 • Jak uniknąć współpracy z niesolidną firmą? Biały wywiad – narzędzia weryfikacji wiarygodności kontrahentów biznesowych.
 • Skuteczna windykacja należności czynszowych. Egzekucja środków pieniężnych z rachunków osobistych.

  

5. Marketing internetowy.

 
 • Podstawy pozycjonowania w wyszukiwarce Google.
 • Reklama w Google - linki sponsorowane.
 • Jak wykorzystać internetowe social media w firmie ?
 • Jak stworzyć, prowadzić i promować firmową stronę internetową ?

 

6. Archiwizowanie dokumentów.

 
 • Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.
 • Zasady obiegu i archiwizacji dokumentów.
 • Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 • Platforma ePUAP i jej miejsce w procesie obiegu dokumentów w urzędzie.

 

7. Inne szkolenia

 
 • Prawo zamówień publicznych od A do Z.
 • Specjalista ds. przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób.
 • Zamówienie publiczne od A do Z dla podmiotów startujących w przetargach.
 • Jak zbadać stan prawny nieruchomości i inwestycji budowlanej ? Księga wieczysta i hipoteka w praktyce.
 • Bezpieczeństwo informacji. Ochrona danych osobowych w praktyce.
 • Zamówienia publiczne na roboty budowlane dla firm w branży budowlanej.
 • Prawo pracy w praktyce firmy - interpretacja przepisów, najnowsze orzecznictwa sądowe.
 • Aspekty prawne regulujące problematykę reklamacji.

 

 

 

Tematy i programy szkoleń chronione są prawem autorskim.

 

TRENERZY:

 

 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Jest absolwentem Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest także właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Pełni również funkcję trenera i współpracownika kilkunastu firm doradczych i szkoleniowych.

W okresie 19 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 120 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu operacyjnego. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów.

Jest uprawniony do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (zdany egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa w 1998 roku). Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: ”Finanse firm – długoterminowe zarządzanie finansami” oraz „Controlling – system oceny centrów odpowiedzialności”.

 

Biegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Główne Księgowego międzynarodowej spółki branży budownictwa przemysłowego. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

 

Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów, uczestniczył w postępowaniach, których przedmiotem były ceny transferowe. Specjalizacja – reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej we wszystkich postępowania kontrolnych i sądowo administracyjnych oraz dokumentacje cen transferowych. Autor wielu pozycji książkowych m.in. „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” oraz pozycji „Kontrola w Twojej firmie - prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy - Wszechnica Podatkowa). Realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego oraz podmiotów prywatnych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie trenerskie..

 

Informatyk -Trener, administrator sieci, grafik komputerowy. Należy do grona dwóch polaków, którym udało się zdobyć certyfikat Apple Certified System Administrator 10.6. Posiada także inne certyfikaty i uprawnienia, m.in.:  Server Administrator 2008, Enterprise Desktop Administrator 7,  Consumer Support Technician,  Windows Server Virtualization Configuration,  Windows Server 2008 Active Directory Configuration, Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration, Windows 7 Configuration, Microsoft Windows Vista Configuration,  Windows Server 2003, Certified Technical Coordinator, Apple Certified Associate - Mac Integration. Specjalizuje się we wdrażaniu i utrzymywaniu sieci komputerowych i prowadzeniu szkoleń informatycznych. Obecnie administruje kilkoma środowiskami informatycznymi. Od roku 2009 zajmuje się także testami sprzętu komputerowego i redagowaniem portalu informatycznego. Posiada duże doświadczenie zarówno merytoryczne jak i dydaktyczne.

 

Doradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, certyfikowany księgowy , praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w firmie audytorskiej, prowadzi własną firmę doradczą z zakresu podatków i rachunkowości, doktorantka prawa finansowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka wielu publikacji z dziedziny księgowości i podatków. Publikuje m. in. w Przeglądzie Podatku Dochodowego Wydawnictwa GOFIN, w zeszytach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Kraków oraz w Rzeczpospolitej.

 

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom studiów EAUM – MBA, a także międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation. Doświadczony praktyk z ponad 10-letnim stażem trenerskim. Przeprowadził ponad 200 szkoleń a także projektów doradczych z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych a także doradztwa strategicznego. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu nabytemu zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jak również administracji publicznej, z powodzeniem stosuje
w swoich szkoleniach liczne praktyczne przykłady, z którymi bezpośrednio się zetknął. Autor licznych publikacji i artykułów ( „Finansowanie przedsięwzięć informatycznych sektora MSP” – „Raport TELEINFO”-styczeń 2004, „ Pieniądze na nowoczesność” – „Businessman Magazine” -kwiecień 2004, „Najlepsi z najlepszych” – „Businessman Magazine, „Droga do euro” – „Businessman Magazine” -czerwiec 2004, „PHARE 2002 – które programy korzystne, a które najkorzystniejsze” – „Raport TELEINFO” -czerwiec 2004.
 

Coach biznesu (Uniwersytet Ekonomiczny- Kraków), trener z wieloletnim doświadczeniem (Matrik Kraków), publicystka Głosu Pedagogicznego. Na co dzień prowadzi warsztaty, szkolenia dla menedżerów, pracowników każdego szczebla, korporacji, banków, przedstawicieli handlowych, służby zdrowia, oświaty oraz urzędów. Autorka książki „Czas na feedback dla oświaty” wydanej przez Difin w 2010 r. 

Doktor nauk ekonomicznych. Ekspert, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa. Usługi doradczo szkoleniowe (przygotowane z wyłącznością jako projekty zamknięte i dedykowane tylko dla tych klientów) między innymi dla: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Katowice: 12/2009), NBP - Narodowy Bank Polski (Poznań: 12/2008), Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: 09/2007), Adamed Sp. z o.o. (07/2008), Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno 11/2008), PGD - Polska Grupa Dealerów (Kraków: 06/2005), Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: 09.2006), NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: 2006), TPSA (Paszkówka: 2006; Kraków: 2007), BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (07/2006), Pragma Inkaso SA (Tarnowskie Góry: 08/2010), EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011), McDonald's Polska Sp. z o.o. (09/2011), Cargill Polska (Warszawa: 03/2008), Valeo Autosystemy sp. z o.o. (Skawina: 03/2011), Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. (Tychy: 10/2009), HDS Polska Sp. z o.o. (Warszawa: 08/2009), Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni, "Samopomoc Chłopska" w Warszawie (Warszawa: 02/2011), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (Płock: 12/2011), GDDKiA (Świdnica 05/2011), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (06/2008).W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów oraz 10 książek . Jest naukowym redaktorem naczelnym i przewodniczącym rady naukowej czasopisma Global Open Journal of Finance.

Publikacje książkowe:

 • Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0 ,
 • Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3
 • Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8
 • Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2 ,
 • Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6
 • Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6
 • Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6
 • Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej,
 • Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6

 

 

Psycholog certyfikowany coach od kilku lat konsultant i trenerem Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu. Absolwentka studiów podyplomowych Trener Biznesu. Obecnie wykładowca na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych „Trener Biznesu”.Współtworzyła liczne projekty szkoleniowe. Zajmowała się także organizacją, rekrutacja i promocją, realizując projekty „Akademia Skutecznego Handlowca” oraz „Zawodowo-Bezstresowo”. Koordynowała projekt „Akademia Skutecznego Handlowca, II edycja” Kierując powyższym przedsięwzięciem odpowiadała za stronę finansową, organizacyjną oraz merytoryczną.
 

 

 

Dziennikarz, politolog. W mediach internetowych pracuje od 15 lat, w tym od 8 na stanowiskach kierowniczych. Pracował dla Onetu, Polityki, Przeglądu, Ozonu, Panoramy Leszczyńskiej oraz Funduszy Europejskich. Doskonale zna specyfikę dzienników, tygodników, magazynów i portali. Za swoją działalność zawodową otrzymał nominacje lub główne nagrody w międzynarodowych konkursach branżowych (np. Parlamentu Europejskiego, Press Clubu). Od roku 2005 właściciel agencji, która specjalizuje się w tworzeniu, prowadzeniu i promowaniu serwisów społecznościowych. Wprowadził także na rynek kilka dużych portali. Nadzorował również ich kampanie promocyjne. Samodzielnie tworzy strony internetowe w oparciu o system WordPress. 

 

 

Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik pionu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej. W swojej karierze zawodowej współpracował ponadto m .in. z archiwum Polskiej Akademii Nauk, oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie kieruje archiwum zakładowym i kancelarią przetwarzania informacji niejawnych w jednej z Samorządowych Jednostek Organizacyjnych m.st. Warszawy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem i prowadzeniem archiwum zakładowego oraz postępowaniem z dokumentacją w administracji i przedsiębiorstwach. Posiada doświadczenie związane z przygotowywaniem normatywów kancelaryjno-archiwalnych (instrukcje, rzeczowy wykaz akt), wprowadzaniem elektronicznego obiegu dokumentacji, jak również w archiwizacji dokumentacji projektów unijnych oraz dokumentacji niejawnej. Prowadzi szkolenia w zakresie stosowania przepisów kancelaryjnych oraz prawidłowego obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych, funkcjonowania i organizacji archiwum zakładowego, a także archiwizacji dokumentacji projektów unijnych. 

 

 

Psychopedagog procesów kompetencyjnych z ponad 8 letnim doświadczeniem trenerskim i managerskim. Pracowała jako trener wewnętrzny w Grupie Kapitałowej Armada Capital. Zasiadała w Radach Nadzorczych spółek z branży edukacyjnej i medycznej. Obecnie trener freelancer, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Sieradzu. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju kompetencji interpersonalnych, budowania relacji w zespole, zarządzania sprzedażą, negocjacji i standardów obsługi Klienta.

 

 

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Od 2005 roku prezes zarządu firmy windykacyjne (Spółka z o.o.). Konsultant ds. prewencji w windykacji dla podmiotów gospodarczych oraz specjalista w windykacji tzw. należności trudnych, doświadczony doradca podmiotów gospodarczych w sprawach prawno-windykacyjnych, kwestii bezpieczeństwa umów i ich negocjacji.

 

 

Studiował na Politechnice Lubelskiej Zarządzanie i Marketing. Jego doświadczenia zawodowe związane są z branżą szkoleniową, realizacją projektów i pozyskiwaniem funduszy unijnych. Doświadczony w samodzielnym zarządzaniu grupami projektowymi działającymi w ramach mikro- małych i średnich firm (jako kierownik projektu) oraz mikroprzedsiębiorstwem funkcjonującym w obszarze funduszy unijnych (jako prezes zarządu). Pracując dla różnorodnych instytucji szkoleniowo-doradczych pozyskał łączne dotacje na ponad 10 mln zł, a także zarządzał projektami o łącznym budżecie przekraczającym 5 mln zł. Aktualnie działa jako freelancer pisząc i koordynując projekty oraz szkoląc i doradzając osobom chcącym założyć własną firmę. Jego główną specjalnością są działania szkoleniowo – doradcze z zakresu tworzenia biznesplanu, zakładania firmy, pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacji projektów unijnych.

 

 

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

Wybrane publikacje:

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w organizacjach pozarządowych, Trzeci Sektor. Kwartalnik, 4/2006.
 • Zwolnienia organizacji pozarządowych z opłat sądowych w sprawach cywilnych w świetle nowej ustawy, Trzeci Sektor. Kwartalnik, 7/2006.
 • Regulamin wewnętrznej kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego, Finanse Publiczne 3(4) 2007.
 • Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rachunkowość budżetowa w praktyce ZU 3(26).
 • Procedury gromadzenia dochodów, Finanse Publiczne 5(6) 2007.
 • Procedury dokonywania wydatków, Finanse Publiczne 6(7) 2007.
 • Szacowanie wartości przedsięwzięcia w partnerstwie publiczno - prywatnym, Finanse Publiczne7(8) 2007.
 • Partnerstwo publiczno prywatne a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse Publiczne 8(9) 2007.
 • Hybrydowe partnerstwo publiczno - prywatne, Finanse Publiczne 10(11) 2007.
 • Jak szacować wartość zamówienia w partnerstwie publiczno- prywatnym? Inwestor Publiczny 1/2007, s. 34-37
 • Odpowiedzialność za błędy w sprawozdaniach, Finanse Publiczne 1(14) 2008
 • Partnerski montaż finansowy, Inwestor Publiczny 2/2008
 • Umarzanie należności jednostek sektora finansów publicznych, Finanse Publiczne 2(15) 2008
 • Odpowiedzialność za wydatkowanie przez organizacje pozarządową dotacji niezgodnie z przeznaczeniem- studium przypadku. III Sektor, 2008, w druku
 • Partnerstwo publiczno- prywatne w prawie i praktyce, w druku
 • Inwentaryzacja. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego, Finanse Publiczne, druku
   

 

Doktor Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczony szkoleniowiec oraz praktyk – prowadzi własną działalność gospodarczą. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, podatkowym oraz w prawie autorskim. Główny wykonawca w projektach: „Prawne Aspekty Handlu Elektronicznego”, „Prawo komputerowe”, „Prawo własności intelektualnej”, finansowanych przez Polski Uniwersytet Wirtualny. Ich rezultatem było stworzenie 3 skryptów dydaktycznych. Stypendium naukowe ufundowane przez H. Henry Meeter Center for Calvin Studies,Michigan (USA); rezultat badań: publiczne wystąpienie zatytułowane Calvin and Religious Liberty. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa. 

 

 

 

Przedsiębiorca, autor tekstów i sloganów reklamowych, copywriter, doświadczony trener oraz twórca spotów reklamowych. Na co dzień zajmuje się tworzeniem tekstów reklamowych, komunikacją interpersonalną oraz szkoleniami z zakresu rozwoju osobistego. Autor książek „Podstawy pisania przekonujących tekstów” oraz „Odrzuć szablon – napisz sam”.

 

 

 

 

 Doświadczony menedżer sprzedaży, marketer, trener. Praktykuje w sprzedaży i marketingu od ponad 18 lat, od 9-ciu na stanowiskach menadżerskich wiedzę zdobywał w branży farmaceutycznej, turystycznej, hotelarskiej, reklamowej, meblarskiej pracując w międzynarodowych korporacjach oraz średnich i małych firmach. Zwolennik praktycznie użytecznych treści i aktywnych metod szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży, matematyki handlowej i zarządzania zespołami sprzedażowymi. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Studium menadżerskiego mini MBA w Polsko – Amerykańskim Centrum Zarządzania w Łodzi. oraz podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

 

kontakt

Tel.: (+48) 75 76 15 883
Fax:  (+48) 75 76 15 882

 

 

szkolenia dla księgowych szkolenia dla księgowych

Klauzula Informacyjna RODO | Kodeks Dobrych Praktyk | Regulamin | Polityka prywatności i pliki cookies
©wszelkie prawa zastrzeżone Master Biznes Centrum Kształcenia Personalnego

Tworzenie stron Artefakt

 

Serwis używa plików cookie, które są niezbędne do komfortowego korzystania z portalu, m.in. utrzymania sesji logowania. Możesz w dowolnej chwili zmodyfikować ustawienia cookie w swojej przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej przeczytaj informacje o cookie.

zamknij